بزرگ ترین تصورات سهو درباره ی رهبری تیم کسب و حکم

admin دسته‌بندی نشده

انسان از ۲۰۰ سال گذشته تقریبا در کامل ماخذ ها پیشرفت های عظمت داشته است. بااین حال، براساس نقص های موجود می قابلیت گفت آدم هنوز درون رهبری به مهارت نرسیده است؛ اما مشکل کجاست؟ شاید شاق اصلی بوسیله روش مدح و حس این کلمه مربوط باشد. در ادامه بوسیله سه گانه تصور غلط خواه سوءبرداشت ارشد درباره ی رهبری اشاره شده است.۱. رهبری به ذهنی تأثیرگذاری پیاده شدن دیگران برای دستیابی به هدفی است

راجیو پشاواریا نویسنده ی اصلی این مقاله، اغلب اوقات همایش های رهبری خویشتن را با دسته بندی افراد مهیا به چند گروه کوچک آغاز می کند و از آن ها می خواهد این یکسره را تو ۱۵  کلمه یا کمتر، تکمیل کنند:«رهبری به انتزاعی …». صرف رویت از تعداد مخاطب خواه نگرش برگزاری همایش، تقریبا تمام دسته ها مدح یکسانی را از رهبری ارائه می دهند. تعریف آن ها را می قابلیت تو این جمله خلاصه کرد:رهبری به عمل هدف گذاری مشترک و تشویق یا تهییج افراد بوسیله همکاری برای رسیدن بوسیله آن هدف مشترک اطلاق می شود.

گرچه افراد در نقاط مختلف دنیا به کلمه های مختلفی گپ می کنند ولی گوهر تعریف تمام آن ها تقریبا مساوی است. رهبری بوسیله مجرد وظایفی است که رهبر برای آدم عمل می دهد؛ اما آیا این طور تعریفی صحیح است؟ بخاطر مثال رهبرهایی مثل مهاتما گاندی، نلسون ماندلا و مارتین لوتر کینگ جی . آر با هدف انجام وظیفه بخاطر دیگران به این مقام نرسیده اند. آن ها صرفا اهداف درخشنده و مشخصی را برای خود تنظیم کرده اند؛ و علت ی خود را بخاطر نبرد بی خاتمه بوسیله جانب کمال مطلوب خویشتن بالا برده اند، درنتیجه بوسیله نمونه های قدرتمندی دگرگونی شدند که در طول سال ها الهام بخش افراد دیگر بودند و باعث شدند افراد یدکی به سطر آن ها ملحق شوند. به گفته ی مهاتما گاندی:

«پیام غلام همان زندگی من است»

۲. رهبری به انتزاعی داشتن وارستگی برای خلق کردن دگرگونی است

پشاواریا درون اقدام جالب دیگری از مردم می خواهد رهبران و سران کشورهای خود را نام ببرند. آن ها فوری پس از شنیدن این سؤال صیت رئیس جمهور یا نخست وزیر خود را به زبان می آورند. بعد از آن ها می خواهد نام رهبر شرکت را بگویند و آن ها بدون هیچ تردیدی شهرت رئیس، مدیرکل یا مدیرعامل خود را می گویند؛ اما با مطرح کردن سؤال سوم با خموشی حیرت آوری روبه رو می شود: آیا رهبری به معنی داشتن رله و اختیار است؟ 

معمولا اغلب افراد پیاده شدن این باورند، انفراد که دارای رسمی ترین جایگاه و قدرت در گروه است همان راهنما است؛ ولی آیا قدیم قدرتمند ترین شخص، رهبری افراد را به خشکی امدن عهده داری دارد؟ آیا رهبری بوسیله معنی جایگاهی است که شخص اشغال می کند یا کاری که ادا می دهد؟مقاله های مرتبط:معرفی کردن کتاب «شهامت رهبری» جای پا برنی براونتعادل داخل رهبری، مفتاح توفیق تو افزایش نصیب وری

سوءبرداشت شماره ی ۲ حزن از سوءبرداشت عده ی ۱ سرچشمه می گیرد. به این دلیل که افراد معتقدند رهبری به مجرد تأثیرگذاری پیاده شدن دیگران برای دستیابی به هدفی است، غریزی است که خیال کنند شخصی با رسمی ترین اختیارات همان پیشقدم است. پشاواریا یازده سال پیش دراین باره کتابی به عنوان «تعداد زیادی رئیس، تعداد قدری رهبر» نوشته است. مجددا با بررسی رفتار گاندی، ماندلا، لوترکینگ و رهبرهای دیگر داخل طول تاریخ دانا می شوید اغلب آن ها هرگز دفتری سیاسی نداشتند، تا اینکه از قدرت و وارستگی رسمی برخوردار نبودند و هرگز سپاه هایی را ذیل تفوق ی خویشتن نداشتند. رهبرهای بزرگ، از اصالت و جایگاه رسمی چندانی برخوردار نبودند. بااین حال اغلب افراد نسبت به نبود اختیارات کافی بخاطر ایجاد دگرگونی شکایت دارند.

گاندی، ماندلا و لوترکینگ از مقیاس های ممتاز ی رهبری قدرتمند در قرن بیستم هستند اما این قضیه صرفا به قدرت مربوط نمی شود. غلبه الهام بخشی آن ها برای میلیون ها نفر از باور پرعضله آن ها نسبت بوسیله مجموعه ای از قیمت ها سرچشمه می گیرد که هرگز آن ها را تسلیم نکردند و بوسیله هدفی بزرگ تازگی از خویشتن آن ها وابسته است. ازآنجاکه شعار آن ها به شدت ریشه داخل عقاید آن ها دارد و ازآنجاکه اولویت هدف از اولویت خودشان بالاتر بوده است، سست شدن را کنار گذاشتند؛ بنابراین به پندار شجاعت بالا، هرگز استرداد نشدند؛ درنتیجه هرگز شکست نخوردند. هیچگاه کس عنوان، دفتر یا اختیارات رسمی بوسیله آن ها نداد. منبع قدرت، درون آن ها بود. نلسون ماندلا می گوید:

«غلام هیچگاه وقت نمی بازم. بلکه یا فاتح می شوم یا از انقراض ها تدریس می گیرم.»

۳. اطاعت = رهبری

اغلب افراد بوسیله مغلوط اطاعت را رفتار برابر رهبری می دانند. آن ها نه عزب این دو مفهوم را مغلوط می گیرند بلکه ادامه روی یا اطاعت را متشابه رهبری ارزش گذاری می کنند. آن ها ناخودآگاه هر روز بوسیله این مفهوم بدنه می دهند. تا جایی که حتی اگر بوسیله آن ها در این مورد اعلام خطر داده شود، لگن می کنند؛ ولی وقتی با مثال ها روبه رو می شوند، خموشی جوانمردی می کنند. این مثال را در نظر بگیرید:

والدین، معمولا از اطاعت فرزندان خود لذت می برند؛ اما نافرمانی آن ها را تحمل نمی کنند؛ اما کودک بی اندازه مهلت متوجه می شود که تنها طرز رسیدن بوسیله اجرت والدین، اطاعت از دست افزار های آن ها است. والدین هم همیشه فکر می کنند صلاح فرزندان خود را می شناسند درحالی که متوجه نیستند با این اقدام فرزندان خویشتن را صرفا امتداد رو یا سزاوار بار می آورند. بااین حال باز اندوه امیدوار هستند رهبران خوبی را هدایت کنند.

این طور تصور غلطی با رفتن کودک به مدرسه هم تکرار می شود. در اغلب کلاس های یادگیری سراسر جهان، فرمانبردار ترین دانش آموز، برای معلم عزیز و دوست داشتنی است. تا اینکه معمولا رام ترین کودکان بوسیله عنوان الگوی بی عیب یا پلیس ی کلاس منصوب می شوند. در اینجا باز حزن پاداش اطلاعات مترادف با رهبری تلقی می شود.رهبران پا بر جا لزوما از قدرت و اختیارات رسمی برخوردار نیستند 

در دنیای کسب وکار بعضی شریک شدن ها براساس همدستی کارمندان به آن هاپاداشو پیشرفت می دهند. عطیه این شرکت ها از روی حسن عزم است زیرا آن ها معتقدند برای رسیدن به رهبران خوب باید براساس بازدهی بوسیله کارمندان جایزه بدهند؛ اما تقویم بازدهی رهبری براساس آمار نظرسنجی انبازی سازمانی کار اشتباهی است. زیرا اگر امتیازها، ترفیع ها و پاداش ها دیگر براساس میزان مشارکت سازمانی خاص هویدا کنند، باز هم رفتار دنباله روی و طلبیدن رضایت در کارمندان تقویت می شود.

آن ها از تصمیم گیری هایسخت که برای باهم اتحاد کردن ضروری هستند اما درون میان کارمندان محبوبیتی ندارند خودداری می کنند. طلبیدن رضایت به ذهنی اطاعت است نه رهبری. این مشکل در مجمع ها تیمار تکرار می شود. وقتی مدیرعاملی جهت گیری و طرح استراتژیک جدیدی را نمایش می کند و از هیئت مدیره می خواهد آن را تصویب کنند، هیئت مدیره این سؤال ها را مطرح می کنند: این طرح بهترین رفتار امکان پذیر است؟ چه تعداد از صنایع دیگر این طور طرحی را تأیید می کنند؟ اگر مدیرعامل بتواند نمونه ای از موفقیت دیگران عرضه کند، هیئت مدیره بوسیله سرعت طرح را قبول می کنند؛ زیرا آن ها دنباله روی بهینه طرح ها هستند؛ اما چنانچه مدیرعامل بگوید هنوز کسی این طرح را انجام نکرده است، لیس خرسند هیئت مدیره را در پی خواهد داشت. پیتر تیل، بنیان گذار پی پال می گوید:بیل گیتس بعدی سیستم عاملی نمی سازد و لری پیج خواه سرجی برین اینده موتور جستجویی نخواهند پیدایش. کپی کردن از دیگران جهان را از مغز ۱ به n می سرما و فقط به تعداد کپی های موجود در دنیا افزودن می کند اما وقتی دست به خلق و بدعت جدیدی می زنید از ۰ به ۱ می روید به این ذهنی که فقط یک نمونه از آن طرح در کل دنیا بود دارد. برنده بازی های فردا با رقابت ستمگرانه درون بازار کنونی نمدار نمی شوند؛ بلکه از رقابت با یکدیگر فرار می کنند در مقابل کسب وکار آن ها منحصربه بی همتا خواهد بود.

سالانه میلیاردها دلار صفر توسعه ی رهبری در سراسر دنیا می شود؛ ولی به برهان نبود تعریف نکته سنج و مشعشع از مفهوم رهبری، رهبری خوب به ندرت تو دنیا دیده می شود. بوسیله دلیل همین برداشت های غلط، اکثر کارمندان آموزش سهو می بینند. پیرامون های مربوط بوسیله این مذاکره دربرگیرنده مهارت های تأثیرگذاری، مشارکت، قرین سازی بهترین اقدام ها و شعور هیجانی هستند. براساس مدل های بالا، رهبری نه به معنی تأثیرگذاری کنار دیگران یا دستور دادن به آن ها است نه بوسیله معنی تقلید از بهترین کارها. بلکه رهبری به معنی تربیت و موجب دهی به عمر انفراد است؛ ولی این هدف چگونه محقق می شود؟ با خواست فزاینده به ایجاد آینده ایبهتر و تسلیم نشدن داخل وضعیت سخت. به طورکلی رهبری را می توان به موارد دون خلاصه کرد:

۱. عمر براساس مجموعه ای از ارزش های شخصی به طوری که دون هیچ شرایطی نباید از آن ها دست کشید.

۲. تخیل و دنبال کردن هدفی براساس همان ارج ها، هدفی که بالاتر از خود شخص باشد.

۳. قدرت برخاسته از باور محدودیت به هدفی با بها که عرشه هیچ شرایطی نباید آن را عودت کرد.

بنابراین بخاطر اینکه بدانید راهنما احسان هستید یا خواهید شد این سؤال ها را از خویشتن بپرسید؟

۱. درک شما از رهبری اصلی چیست؟ آیا درک شما به سمت تأثیرگذاری، مدیریت و تشویق سایرین است یا به سمت جهت دادن به خود بخاطر آینده ای بهتر؟

۲. گوهر اصلی اعمال قدرت شما به خشکی امدن دیگران کجاست؟ اختیارات رسمی یا مقدار ها و هدف؟

۳.  آیا تابه حال ناآگاهانه مفاهیم اطاعت و رهبری را اشتباه گرفته اید؟

۴.  آیا مفرط سهل زندگی می کنید یا بوسیله زندگی خویشتن جهت می دهید؟بیشتر بخوانید:فیسبوک چه پروگرام ای برای آینده ی پس از وب دارد؟تصمیم گیری آهسته، راهکار اولیه آمادگی رهبران جدیدامکان بازگشت قابلیت Windows Sets به ویندوز 10چگونه تجرید گر داده شویمآخرالزمان؛ بزرگترین تهدیدهای وجودی برای بشر تو فکر بلندمدت

شاید دوست داشته باشید:

پس از حذف کوکی از کروم، چه آینده ای در انتظار دنیای وب است؟

گوگل کروم تا دو سال آینده کوکی های متفرقه خواه بوسیله اصطلاح «کوکی های شخص ثالث» (third-party cookies) را به […]

با مؤلفه های مهم ارزش گذاری علیه آشنا شوید

وقتی مشتریان رخت یا سرویس را ازلحاظ ارج یا مقدار بررسی کنند، درواقع ارج درک شده از آن را با […]

چگونه مهارت اندیشه انتقادی را تو تیم خود ترقی دهیم؟

تفکر انتقادی تو صدر مهم ترین و پرتقاضاترین مهارت ها بخاطر متقاضیان شغلی قرار دارد. با چنین فرضیه ای احتمالا […]